สมัครงาน

รับสมัคร รปภ. จำนวนมาก ติดต่อด่วน

                        ด่วน ด่วน ด่วน !!!

 

         ระเบียบการรับสมัคร รปภ.

 •  รับชาย/หญิง อายุ 18 – 55 ปี
 •  ค่าแรงวันละ 450 - 550 บาท/วัน
 •  เบี้ยขยัน 300 บาท 
 •  เงินตำแหน่ง 1,000 - 1,500 บาท
 •  วันหยุดนักขัตฤกษ์จ่าย 2 แรง 

 มีประกันสังคม,ลากิจ,ลาป่วย,พักร้อน,นักขัตฤกษ์ ตามกฎหมาย

    ต้องการสมัครงาน โปรดติดต่อ คุณอัญชลี  ปึงทิพย์พิมานชัย  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ  : โทร. 087-6013739 หรือ 094-5711896 หรือ 099-2249522   

 

        คุณสมบัติของผู้สมัคร รปภ.

 • เป็นชาย / หญิง อายุ 18 -55 ปี
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต หรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
 • เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน
 • ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญาหรือคดีร้ายแรงมาก่อน 
 • ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
 • ต้องไม่ติดยาเสพติดหรือการพนัน