วิสัยทัศน์

บริการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

       บริษัท กรีนอาย จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย โดยทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย รับงานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับภาครัฐและเอกชน ทุกประเภท ด้วยเจตนารมณ์ของกลุ่มทีมงาน

       บริษัทฯ มีเป้าหมายและความมุงมั่นที่สร้างความมั่นคงให้กับผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ให้มีความเชื่อมั่น รักในศักดิ์ศรีของการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้บริการแก่ลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ดังนั้น บริษัทฯ ใคร่ขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดองค์กรบริหาร และอำนาจหน้าที่รักภาษาความปลอดภัย พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยมายังท่าน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจเรียก ใช้บริการซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่งหากท่านให้ความไว้วางใจเรียกใช้บริการ