การฝึกอบรม

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

          มีความเอาใจใส่ ในการคัดเลือก และการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ลูกค้าของเราวางใจได้ในสวัสดิภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า เราได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน ให้พร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
 
 
 
   แนวทางการฝึกอบรม

     ในงานรักษาความปลอดภัยนั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินการฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัยโดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้

  1. การฝึกระเบียบวินัย การแสดงความเคารพ
  2. การฝึกระเบียบแถว
  3. การฝึกสังเกตการณ์ จดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย
  4. การฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น
  5. ด้านการป้องกันปราบปราม

                  o    ฝึกการต่อสู้ท่าบุคคลมือเปล่า

                  o    การฝึกการตรวจค้น

                  o    จับกุม

  1. การฝึกการดับเพลิง
  2. เข้ารับการอบรมกฎหมายเบื้องต้น และกฎหมาย ป.วิอาญา ว่าด้วยอำนาจการจับกุมของประชาชน
  3. งานบริการ

                   o    การอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นการจราจร

                   o    การให้ความช่วยเหลือ

                   o    การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

                   o    งานประชาสัมพันธ์

                   o    อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา / ผู้ว่าจ้าง

                   o    บอกทางหรือสถานที่ต่างๆภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

                   o    สร้างความเข้าใจใน กฎ ข้อห้ามของหน่วยงาน การใช้กริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย